Pozycjonowanie stron Chorzów, Ruda Śląska, KatowicePozycjonowanie Katowice, Częstochowa

Regulamin

Nazwa imprezy kolarskiej MTB: Hołda Race

Cele:

– zachęcanie i mobilizowanie dzieci oraz kobiet i mężczyzn wszystkich kategorii wiekowych do aktywności fizycznej
– rywalizacja sportowa
– popularyzacja terenów Górnego Śląska, jako przyjaznych do uprawiania kolarstwa górskiego
– ukazanie pozytywnych przemian niedawnych terenów pokopalnianych poddawanych rekultywacji

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Grupa Kolarska Gomola Trans Airco”

Dyrektor Wyścigu Hołda Race:
Dariusz Tiffert
e-mail: darektiffert@gmail.com
Strona zawodów: http://www.holdarace.pl.

Rachunek bankowy do przelewania opłat startowych:

Grupa Kolarska Gomola Trans Airco
ul.Paderewskiego 15/1
41-500 Chorzów
ING 57 1050 1243 1000 0090 3009 6466

Termin imprezy w cyklu Hołda Race:

Edycja #1:
30.05.2015 Park Śląski Chorzów, skrzyżowanie Al.Harcerska i promenada Gen. J.Ziętka

§1
Zapisy

Uczestnikiem Hołda Race może być osoba która:

1. Wypełni i wyśle elektroniczny formularz zgłoszeniowy poprzez stronę zawodów http://www.holdarace.pl (preferowana forma) lub zgłosi się w dniu imprezy w Biurze zawodów okazując dowód tożsamości i podpisując odpowiednią klauzulę o odpowiedzialności, a nieletni (do lat 18) dodatkowo przedkładając pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Wniesie opłatę startową przelewem na konto organizatora (potwierdzenie przelewu prosimy zachować do wglądu w Biurze zawodów).

Opłaty startowe w terminach:
20 PLN do 20.05.2015
25 PLN – do dnia poprzedzającego dzień zawodów
40 PLN – gotówką podczas rejestracji w Biurze zawodów w dniu startu

§2
Uczestnicy

Uczestnikami wyścigu mogą być zawodnicy(-czki) z licencjami PZKol, lub innych Narodowych Organizacji Kolarskich, oraz amatorzy nie posiadający licencji.

§3
Kategorie wiekowe

Zawody XC:

Dorośli – mężczyźni
Junior (15 – 18 lat)
Elita (19 – 29 lat)
Masters 1 (30 – 39 lat)
Masters 2 (40 – 49 lat)
Masters 3 (50 – 59 lat)
Masters 4 (60 lat i starsi)

Dorośli – kobiety
Juniorki (15 – 18 lat)
Elita (19 – 29 lat)
Masters 1 (30 – 39 lat)
Masters 2 (od 40 lat)

Zawody Hobby:
Open kobiety
Open mężczyźni
Open monocykl

Zawody dla dzieci:
Chłopcy 1 (do 6 lat)
Chłopcy 2 (7 – 10 lat)
Chłopcy 3 (11 – 14 lat)
Dziewczynki 1 (do 6 lat)
Dziewczynki 2 (7 – 10 lat)
Dziewczynki 3 (11 – 14 lat)

Ponadto przypominamy, że o przyporządkowaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, a nie konkretna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

Dolna granica wieku zawodów głównych to 15 lat (rok urodzenia 2000) – dotyczy zarówno wyścigu XC, jak i wyścigu Hobby.

§4
Program

Otwarcie Biura zawodów: godz. 8.00
Odbiór pakietów startowych i dodatkowe zapisy zostaną zamknięte na pół godziny przed startem danego wyścigu.

Start poszczególnych kategorii wiekowych

Pierwsza grupa wyścigów:
10:00 / Kobiety Elita (4 okrążenia)
10:02 / Kobiety Masters 1 (3 okrążenia)
10:05 / Kobiety Juniorki (2 okrążenia)
10:07 / Kobiety Masters 2 (2 okrążenia)

Druga grupa wyścigów:
11:30 / Mężczyźni Junior (3 okrążenia)
11:32 / Mężczyźni Masters 2 (3 okrążenia)
11:35 / Mężczyźni Masters 3 (2 okrążenia)
11:37 / Mężczyźni Masters 4 (1 okrążenie)

13:00 / Hobby OPEN Mężczyźni i Kobiety – 3 okrążenia

Trzecia grupa wyścigów:
14:30 / Mężczyźni Elita (6 okrążeń)
14:32 / Mężczyźni Masters 1 (5 okrążeń)

Uwaga! W trakcie zawodów organizator może podjąć decyzję o łączeniu startów mniej licznych kategorii, prosimy zatem o gotowość do startu przed swoją grupą wyścigów.

Imprezy towarzyszące:
Zawody dla dzieci do lat 14 odbędą się na odrębnej trasie, w trakcie trwania rywalizacji w kategorii Hobby. Zapisy do zawodów dla dzieci będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów, w dniu zawodów od godz. 8.00 do 11.00. Start dzieci jest bezpłatny.
Dekoracje dzieci: godz. 15.00
Dekoracje dorosłych: godz. 17.00

§5
Nagrody

Dla zawodników zajmujących pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziano nagrody rzeczowe i puchary.

§6
Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– oznakowaną trasę
– indywidualny numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów
– zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
– prawo do korzystania z napojów i pożywienia w strefie start/meta,
– możliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu
– nagrody i trofea dla laureatów w poszczególnych kategoriach (pierwsze 3 miejsca)

§7
Trasa i pomiar czasu

Trasa XC będzie poprowadzona i oznaczona w terenie po leśnych ścieżkach i duktach oraz alejkach parkowych, będzie zawierała sekcje techniczne. Długość pętli około 5km.
Trasa Hobby będzie poprowadzona na trzech pętlach z pominięciem sekcji technicznych.
W newralgicznych miejscach trasy zawodów organizator rozstawi osoby zabezpieczające. Organizator wyścigu w terminie do 1 tygodnia przed imprezą udostępni na stronie http://www.holdarace.pl szczegółową mapkę strefy zawodów i tras.
Uwaga! Dzieci rywalizują na odrębnej trasie w „Strefie Dziecka” (szczegóły niebawem na mapie), nie kolidującej z trasą dorosłych. W „Strefie Dziecka” oprócz przygotowanej trasy, na najmłodszych będą czekały inne atrakcje.
Czas zawodników rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych na trasie głównej będzie mierzony za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu.
Czasy w wyścigach dziecięcych będą mierzone pomiarem ręcznym (stopery).
Zwycięzcami we wszystkich kategoriach będą ci zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę.

§8
Rywalizacja

Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik musi posiadać sprawny rower (preferowany rower MTB) oraz kask sztywny.
Zawodnicy poruszający się po trasie Hołda Race bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są poruszania się po wyznaczonej trasie. Jakiekolwiek skrócenie trasy skutkować będzie dyskwalifikacją.
Zawodnik, co do którego wniesiono podejrzenie skrócenia trasy i którego ukarano dyskwalifikacją, ma prawo odwołania się od decyzji, wpłacając kaucję w wysokości 100 zł. W takim przypadku sędzia główny w porozumieniu z dyrektorem zawodów i po zweryfikowaniu zeznań świadków podejmuje decyzję o podtrzymaniu, anulowaniu lub zmianie kary na:
– karę czasową – 10 minut
– upomnienie
W przypadku podtrzymania kary dyskwalifikacji, kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku zmiany kary lub jej anulowania, kaucja zostaje zwracana zawodnikowi.
Ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

§9
Ekologicznie świadomi

Podczas trwania całej imprezy uczestnicy oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do wyrzucania śmieci do pojemników na śmieci, lub podczas trwania rywalizacji w „Strefie Zrzutu” oznaczonej specjalnymi tablicami w okolicy startu. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców. Złamanie powyższych reguł ekologicznego zachowania będzie karane analogicznie do złamania zasad poruszania się po trasie w § 8.

§10
Pomoc techniczna

Organizator dopuszcza wsparcie techniczne i żywieniowe podczas rywalizacji dla zawodników tylko w wyznaczonej strefie technicznej. Wsparcie techniczne i żywieniowe poza strefą będzie karane karą czasową – 10 min. Obowiązuje procedura odwoławcza analogiczna jak w §8

§11
Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania z trasy i poinformowania o tym fakcie przedstawicieli biura zawodów.
W razie wypadku na trasie zawodów, który wymaga interwencji medycznej, należy zadzwonić pod numer alarmowy +48 508007733

§12
Inne zasady

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie wyścigu. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play.

§13
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych z uwagi na liczbę startujących.
W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Każdy zawodnik ubezpiecza się w zakresie NW we własnym zakresie.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Treść deklaracji:
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia serii Hołda Race organizowanej przez Grupę Kolarską Gomola Trans Airco, gdzie administratorem danych jest Grupa Kolarska Gomola Trans Airco, z siedzibą w Chorzowie ul. Paderewskiego 15/1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.